Ubezpieczenia na życie

Program kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie dla członków stowarzyszenia Horyzont Pro

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ofertę grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie S.A. funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Horyzont Pro.

Dla kogo jest przeznaczony pakiet ubezpieczenia na życie?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które:

 • nie ukończyły 69 roku życia,
 • odchodzą z zakładu pracy (m.in. przejście na zaopatrzenie emerytalne, rozwiązanie umowy o pracę),
 • mają prawo do indywidualnej kontynuacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia

Pobierz ofertę jako plik PDF

ZAKRES UBEZPIECZENIA Wariant I s.u. 7 000 zł
Składka 57,00 zł
Wariant II s.u. 9 000 zł
Składka 71,50 zł
Kwota świadczenia w zł Kwota świadczenia w zł
Śmierć ubezpieczonego 17 500 22 500
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 35 000 45 000
Śmierć małżonka 7 000 9 000
Śmierć rodziców lub teściów 1 400 1 800
Śmierć dziecka 2 100 2 700
Urodzenie się dziecka 700 900
Urodzenie martwego dziecka 1 400 1 800
Osierocenie dziecka 2 800 3 600
Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku na zdrowiu 280 360
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 24 500 31 500
Ciężkie choroby: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczonej operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, zgorzel gazowa 2 100 2 700
Leczenie szpitalne

- świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za okres pierwszych 14 dni


- świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany chorobą i od 15 dnia gdy pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem

7035

9045

Jak przystąpić do umowy ubezpieczenia

Po komplet dokumentów niezbędnych do przystąpienia do ubezpieczenia należy zwrócić się do brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A.

 • telefonicznie pod nr. tel. (56) 669 32 97 lub (56) 669 32 91
 • lub e-mailem na adres: lub

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać do Mentor S.A. do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony (np. do 20 maja za czerwiec). W tym samym terminie musi też wpłynąć pierwsza składka za ubezpieczonego na wskazane konto Stowarzyszenia Horyzont Pro. Otrzymanie przez Stowarzyszenie w danym miesiącu kompletu dokumentów wraz z wpłatą na konto skutkuje objęciem danej osoby ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Komplet dokumentów związanych z przystąpieniem:

 • deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w PZU Życie S.A.,
 • deklaracja członkowska Stowarzyszenia Horyzont Pro,
 • informacja o konsekwencjach nieopłacenia składki na ubezpieczenie na życie,
 • deklaracja z zakładu pracy dokumentująca prawo do kontynuacji ubezpieczenia.

W jaki sposób opłacać składkę na ubezpieczenie?

Składka za ubezpieczonego musi wpłynąć na wskazane przez Stowarzyszenie konto do 20-go dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc ochrony (z góry). Druk z indywidualnym numerem konta dostępny jest do odbioru u osoby obsługującej ubezpieczenie w zakładzie pracy i u brokera - Mentor S.A. Wydany druk stanowi wzór przelewu (wpłaty), na którym warto się wzorować przy dokonywaniu kolejnych wpłat. Dla ułatwienia płatności warto jest zrobić zlecenie stałe w swoim w banku tak, aby zapewnić regularne wpłaty składek na konto Stowarzyszenia.


Kiedy otrzymam informację o przystąpieniu do ubezpieczenia?

Informacja o przystąpieniu do ubezpieczenia w ramach polisy Stowarzyszenia Horyzont Pro przesyłana jest do ubezpieczonego do końca miesiąca w jakim rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa.


Co się dzieje w przypadku nieopłacenia składki na ubezpieczenie?

W przypadku braku wpłaty składki w prawidłowym terminie, ubezpieczający wysyła do ubezpieczonego monit wzywając go do niezwłocznego wyrównania zaległości. Zaległe środki muszą zostać zaksięgowane na koncie ubezpieczającego we wskazanym przez osobę obsługującą ubezpieczenie terminie dodatkowym. W przypadku nie zastosowania się do treści i terminów z wezwania do zapłaty, odpowiedzialność PZU Życie S.A. w stosunku do ubezpieczonego wygasa z ostatnim dniem miesiąca za jaki opłacona była ostatnia składka.


Kto obsługuje program ubezpieczenia?

Podmiotem upoważnionym do kompleksowej obsługi ubezpieczenia oraz udzielania ubezpieczonym wszelkich informacji jest broker ubezpieczeniowy Mentor S.A.


Jak długo można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.


Jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

 • rezygnację z ubezpieczenia – w każdej chwili można zrezygnować z ubezpieczenia, przesyłając listownie informację do MENTOR S.A. w terminie do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który nie będzie opłacona składka.
 • nieopłacenie składki – w przypadku nie uregulowania zaległej składki, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Co należy zrobić w przypadku zmiany zawartych w deklaracji danych osobowych?

Wszelkie zmiany danych osobowych tj. nazwisko, adres zamieszkania bądź też osób uposażonych wymagają spisania i przesłania niezwłocznie na adres MENTOR S.A. deklaracji zmian. Po formularz deklaracji zmian należy się zgłosić do MENTOR S.A. telefonicznie, listownie lub e-mailem.