Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Horyzont Pro z siedzibą na ul. Szosa Chełmińska 177-181 w Toruniu, zwane dalej Stowarzyszeniem.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować emailem: .
  3. Stowarzyszenie powierzyło przetwarzanie danych osobowych swoich członków firmie Mentor S.A. z siedzibą na ul. Szosa Chełmińska 177-181 w Toruniu.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem bycia członkiem Stowarzyszenia. Brak podania danych spowoduje, że nie będą mogli Państwo być członkami Stowarzyszenia.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia oraz obsługi ubezpieczeń zawartych za jego pośrednictwem. Dane osobowe związane z ubezpieczeniami będą przekazywane ubezpieczycielom.
  6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych. Jeśli jednak zawarli Państwo ubezpieczenie za pośrednictwem Stowarzyszenia, to zgodnie z obowiązującym prawem dane związane z tym ubezpieczeniem przechowywane będą przez 10 lat od jego zakończenia.
  7. Rozporządzenie daje Państwu prawo do dostępu do treści przetwarzanych danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Cofniecie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem i nie będzie dotyczyło przetwarzania danych dotyczących zawartych ubezpieczeń.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie narusza przepisy prawa.